สถาบันสอนภาษา ที่เข้าใจคุณที่สุด

Language school that understands you the most

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

กิจกรรมทัศนศึกษา โปรแกรมเตรียมอนุบาลนานาชาติ

โปรแกรมเตรียมอนุบาลนานาชาติ ได้จัด กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สร้างแรงบันดาลใจใฝ่อยากรู้ เจาะลึกถึงแก่นความรู้ด้านนิเวศวิทยา และธรรมชาติ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบัน พัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International)  ได้นำนักเรียนรุ่น 2-4 ขวบ เข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างสนุกสนาน ณ Khonyok Sheep Farm ฟาร์มแกะนครนายก และบ้านความสุข จังหวัดนครนายก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ การรู้จักตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบจากข้อมูลจริง เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ เด็กๆ​ได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานเชิงประสบการณ์มากมาย อาทิ การเลือกชนิดอาหารให้เหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด เช่น อาหารปลา , อาหารแกะ, อาหารม้า, อาหารของกระต่าย, อาหารไก่และเป็ด เรียนรู้ลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละประเภท การวางไข่ของเป็ด เด็กๆได้ฝึกประสบการณ์การเก็บไข่เป็ดจากฟาร์มจริงด้วยตนเอง ร่วมถึงการนำมาร่วมกันประกอบอาหาร หลากหลายชนิด อาทิ เมนูไข่เจียวทรงเครื่อง, การทำไข่เค็ม , การทำขนมสังคยา โดยตนเอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีครูชาวต่างชาติและครูชาวไทย คอยให้คำแนะนำและความรู้เป็นภาษาอังกฤษ ตลอดกิจกรรม

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...