โชว์ศักยภาพเด็กไทย การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Inspirational Speech ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาไปสู่ในระดับสากล

ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการเผยแพร่พลังความคิดด้วย Powerful Talk ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติถึงความสามารถการนำเสนอ โดย ดช.เตชินท์ รัตนธาราเกียรติ คว้าชัยชนะอันดับ 1 การนำเสนอทักษะภาษาอังกฤษแบบพูดสด และสร้าง Presentation ด้วยตนเอง อันดับ 2 คือ ด.ช.โภควินท์ บุญแจ่มรัตน์ อันดับที่ 3 ได้แก่ ด.ช.วงศกร แก้วล้วน และนายศิขรินทร์ แสงวิลัย โดยได้รับทุนการศึกษา มอบโดย Mr.Lawrence Donald Klein, Mr.Henry ssemmanda และ Mr. Mr.Ashu Hans Tabi ตัวแทนจากทางสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International) ในงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...