สถาบันสอนภาษา ที่เข้าใจคุณที่สุด

Language school that understands you the most

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

นักแสดงเยาวชนฝากฝีมือการแสดงละครเวที เรื่อง Cinderella

อบอุ่นหัวใจ “Cinderella” เหล่าทัพนักแสดงเยาวชนฝากฝีมือการแสดงละครเวทีแบบร้องสด พูดสด ในรูปแบบ “ The musical on stage :English Version”

ความสามารถในทุกบทบาทที่เหล่านักแสดงทุ่มเททำอย่างสุดตัว ถือเป็นโอกาสพิเศษบันทึกการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทั้งร้อง เล่น เต้น พูด แสดงออก โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษตลอดการแสดง เป็นอีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำ ที่มอบเป็นของขวัญให้เหล่าผู้ชม รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ ได้ภูมิใจในความพยายามของเด็กๆจนสำเร็จผ่านไปด้วยดี ณ งานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International) โดยมี ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

นำแสดงโดย
ด.ช. สิฐฐาภัคร์ หงส์ทอง รับบทเป็น The prince
ด.ญ.วิภาดา สมประสงค์ รับบทเป็น Cinderella
ด.ญ.กัญญ์รมี ตรีมารยาท รับบทเป็น Cinderella
ด.ญ.ณารา โอเจริญ รับบทเป็น Stepmother
ด.ญ.นภัฎรดา หลวงสนาม รับบทเป็น Viola
ด.ญ.พิมพ์วิไล วรรณภานนท์ รับบทเป็น Leena
ด.ญ.พัสนา โยยรัมย์ รับบทเป็น Queen
ด.ญ.เรนเดียร์ โพธิ รับบทเป็น Fairy Godmother
ด.ญ. อัญชิษฐา ขยันงาน รับบทเป็น Narrator
ด.ญ.มัลลิกา แช่มมณี รับบทเป็น Bella Cinderella’s friend
ด.ญ.ณัฎฐธิดา คงชู รับบทเป็น Cinderella’s friend
ด.ญ.มีบุญญา ขำเพ็ง รับบทเป็น Cinderella’s friend
ด.ญ.อรกัญญา เรืองศรี รับบทเป็น Cinderella’s friend
ด.ญ.อรณิชชา ทักษิณวราจาร รับบทเป็น Cinderella’s friend
ด.ช.สิรวิชญ์ จันทร์อยู่ รับบทเป็น Soldier
ด.ช.หรรษธร แก้วศรีพรม รับบทเป็น Soldier
ด.ช.อาณัฐพล ชุติศักดิ์เกตุ รับบทเป็น Soldier
ด.ช.กิตติวัชร์ บุญภา รับบทเป็น Soldier
ด.ช.อภินันท์ มีมนต์ รับบทเป็น Grabber
ด.ช.กฤตภาส มหาวิริยะกุล รับบทเป็น Grabber
ด.ช.ณวินทร์ จับจิตต์ รับบทเป็น Grabber
ด.ญ.นิชาภา พุ่มประเสริฐ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.กานต์รัชต์ แสงทอง รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ทิพย์รดา โตไทยะ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.นมัสนันท์ แก่นท้าว รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ จิตรีมิตร รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.วชิรญา อ่อนน้อมดี รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ประพิชญา ฉิมพิภพ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ศิริญา บัวกรด รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.จิรภา แย้มในสิทธิ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.อรณิชชา ทักษิณวราจาร รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.พิมพ์ณิชา มณีอินทร์ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ธนพร ภู่ระหงษ์ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.รัญชิดา เจริญสุข รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.นันท์ณภัส เปรมกุศล รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.ณมน ศรีตนชัย รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.นิษฐ์ธิดา จันทร์เนียม รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.พชรอร เวียงอินทร์ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.วชิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend
ด.ญ.นันท์นภัส กุลทวี รับบทเป็น Mouse : Cinderella’s friend

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...