สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

หลักสูตรเด็กเล็ก
สำหรับอายุ 2-5 ขวบ

เรียนสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย สอนโดยครูชาวต่างชาติ รูปแบบสองภาษา การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

Smile Brain Concept

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ Montessori method, Waldorf method, Neo-Humanist Education

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

Why Smile Brain?

ทำไมต้องสมายล์เบรน

เราหวังว่าการใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นสมองโดยการกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆ ในกลุ่มเล็กๆ เราสามารถพัฒนานักเรียนที่โดดเด่นกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจตั้งแต่ระดับเริ่มต้น แต่เราตั้งเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจลงไปตั้งแต่ระดับแรก เรามีแนวทางที่ไม่เพียงแต่การเป็นครูเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อน และใครบางคนที่พวกเขาสามารถไว้วางใจ และแสดงความคิดเห็น โดยการให้ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และความรู้สึกของความเป็นครอบครัว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้งอกงามสำหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21

Play Video

พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้โดย

ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี

เร็วหน่อยก่อนเต็ม!

โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพสมองเชิงจิตวิทยา

โดยเฉพาะแห่งเดียวในไทย

หากมีความสนใจในหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้

  Registration
  1. ชื่อ
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทร
  4. ไลน์ไอดี
  5. มีความสนใจใน

  Free! IQ Test just register today.

  กรอกข้อมูลด้านล่าง

  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ