สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

our story

Smile Brain International

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษา (สมายล์เบรน) ก่อตั้งเมื่อปี 2558   ทำเลที่ตั้งโรงเรียนในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 422 ตารางวา โดยมีทั้งหมด 6 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 6-10 คน)  สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 300 คน

จากเดิมเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาปัญญาและภาษา สำหรับเด็กตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวคิดสำคัญ ดังนี้  

1) แนวคิดด้านสติปัญญาและสมอง  

2) แนวคิดด้านจิตวิทยาการดูแลแบบองค์รวม และ 

3) แนวคิดด้านการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนการสอน  

เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานในการเรียนรู้ ที่สอนโดยครูต่างชาติ และบุคคลกรผู้เชี่ยวชาญและมีความถนัดเชิงจิตวิทยา ในการพัฒนา ช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ปัญหาในรูปแบบรายบุคคล คู่ขนานกับทางโรงเรียน ส่งผลให้เกิดกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ทำให้มีนักเรียนที่สนใจด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ จากหลากหลายโรงเรียน เข้าสมัครเรียนใน “โปรแกรมพัฒนาปัญญาและภาษา” วันเสาร์ – อาทิตย์จำนวนมาก  กระทั่งมีนักเรียนผ่านการเข้ารับการเรียนการสอนโดยโปรแกรมดังกล่าวแล้วกว่า 600 คน และอยู่ในระหว่างเข้ารับโปรแกรม 200 คน

จากการได้รับความสนใจจำนวนมากส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาปัญญาและภาษา มีอัตราการเติบโตถึง 900% ภายในระยะเวลา 3 ปี สู่สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษา (สมายล์เบรน) ที่เปิดขยายและพัฒนา หลักสูตรเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย  5   โปรแกรมสำคัญดังนี้

1) Early Childhood Education

2) Intelligence & Language

3) Language & Experimental

4) Activities and Camp

5) Online English Programs

ภายใต้หลัก “มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ ” นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนคนไทยและมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนด้วย อาทิ แคนนาดา, เยอรมัน, แอฟริกา เป็นต้น โดยแผนการศึกษาหลักสูตรการบูรณาตามระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ร่วมใช้เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมองของประเทศญี่ปุ่น ผสมผสานกับเทคนิคจิตวิทยาปรับพฤติกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก

Early Childhood Education
ภาษาอังกฤษสำหรับ ประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับ เด็กมัธยม

CEO & Founders

คุณรพิพัฒน์ สุวัณณะศรี

CEO

ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี

ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี

Education Management

Smile Brain Team

Teacher Christ

ครูชาวต่างชาติ

Teacher Sam

ครูชาวต่างชาติ

Henry SBI

Teacher Henry

ครูชาวต่างชาติ

Teacher Ashu

ครูชาวต่างชาติ

Teacher Miame

ครูชาวต่างชาติ

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

    ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ